Om Eric Andersson Gruppen AB

Eric Andersson Gruppen AB är ett välrenommerat familjeföretag i tredje generationen och moderbolag för koncernen. EA-gruppens koncernbolag har sin kärnverksamhet inom entreprenad, anläggning, infrastruktur och kommersiella fastigheter i Mälardalen samt tillhörande utveckling och service.

Ägaridén är att familjeförmögenheten investeras med rimligt risktagande i lönsamma företag som utvecklas och expanderar med egna medel. Ägarperspektivet är tydligt:

  • Fortsatt långsiktigt familjeägande
  • Stabilitet, finansiell styrka och expansion
  • Kvalité och gott anseende

Koncernidén bygger på att vi är och kommer att vara en familjeägd, sammanhållen koncern med kärnverksamheter i Mälardalen. Där skapar vi det hållbara och fungerande samhälle som våra kunder behöver och anlitar oss för.

Verksamheten baseras på affärsmässig grund och ska generera marknadsmässig avkastning. Företagen i gruppen kan även bedriva näraliggande verksamhet om det bidrar till affärsutveckling och ökad avkastning. Gemensamma synsätt och åtaganden för ägare, moderbolag och dotterbolag är att vara:

  • Lönsamma i nivå med de bästa i branschen.
  • Efterfrågade och erkända för att leverera rätt kundnytta.
  • Attraktiv arbetsgivare med utvecklande arbetsuppgifter.
  • Kända för kompetens, kreativitet, innovation och effektivitet.
  • Ledande inom hållbar utveckling.

Moderbolaget – Eric Andersson Gruppen AB – fungerar dels som holdingbolag, dels som servicebolag åt ägarna respektive åt dotterbolagen i koncernen. Moderbolaget har som affärsidé att äga, förvalta och utveckla EA-gruppen.

Holdingansvaret gäller ägande, kapitalförsörjning, riktlinjer, kontroll och redovisning samt koncernutveckling. Moderbolaget har representation i samtliga bolagsstyrelser inom koncernen. Service till ägarna handlar i allt väsentligt om rapportering kring förvaltning och utveckling av finansiellt kapital, förtroendekapital, humankapital och strukturkapital. Moderbolaget ger även underlag och råd till ägarna om utveckling, tillväxt och expansion.

Moderbolagets service till dotterbolagen sker genom koncerngemensamma funktioner för ekonomi, finans, information och kommunikation, HR samt koncerngemensamma system och åtgärder som tillvaratar koncernsynergier. Inom moderbolaget organiseras även åtgärder för utveckling, tillväxt och expansion.

Dotterbolagen driver kärnverksamheterna genom att leverera tjänster, produktion och produkter med sikte på god lönsamhet och önskade resultat både för egen och för kundernas del. Bolagen i EA-gruppen har varit framgångsrika på marknaden under lång tid, ofta i flera decennier. Exempelvis AB Frijo, ett av Stockholms äldsta och största anläggningsföretag, som verkat i 150 år.