Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   För oss är det viktigt med hållbarhet

   Bolagens verksamhetspolicy

   Vi inom EA Gruppen vill aktivt vara med och bidra till en sund byggbransch samt vara en del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Ett hållbart arbete handlar inte bara om att värna om vår miljö utan om ett långsiktigt synsätt och agerande i alla våra åtaganden med fokus på miljö, människa och ekonomi.  Våra mer än 150 år i branschen visar att långsiktighet är ett framgångsrikt förhållningssätt.

   Vad är hållbar utveckling?

   Brundtlandkommissionen som FN tillsatte 1989 definierade hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

   Sedan dess har FN lagt en gemensam plan med målsättningen att till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och det innebär en utmaning för oss alla, företag som medborgare, att verka för att vi når dessa mål.

   Miljö

   För att driva verksamheten hållbart ur miljöperspektiv krävs att vi inte skadar miljö, klimat eller naturens resurser vilket såklart är en utmaning om man arbetar inom byggsektorn. Men trots utmaningen finns det mycket vi kan påverka för att minimera en negativ miljöpåverkan.

   Exempel på miljöåtgärder:

   Vi använder webbaserade program som tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor på produkter med kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.

   Vi är uppkopplade mot en lagbevakningstjänst och har ständig kontroll på uppdaterade och nya lagar, både inom miljö men också arbetsmiljö.

   Vårt avfall registreras och journalförs. Vi sorterar vårt avfall.

   Vi arbetar med energieffektivisering av fordonsflottan genom att äldre fordon ersatts med nya som drivs på förnyelsebar energi och som är mer bränslesnåla.

   Vi jobbar med logistik för att undvika onödigt resande.

   Människa

   Som företag behöver vi agera ansvarsfullt både gentemot våra anställda och i det samhälle vi verkar i.

   Externt kan det handla om att se till att välja leverantörer som också vill vara med och skapa en sund byggbransch. Vi söker gärna samarbetspartners som vi kan skapa långsiktiga relationer med.

   Internt jobbar vi med att skapa en bra arbetsmiljö där vi arbetar säkert. Vi strävar efter mångfald, vilket handlar om allt från kön och ålder till etnisk bakgrund. Vi är övertygade om att det skapar en mer dynamisk och utvecklande arbetsplats. Ett av våra ledord är Attraktiv arbetsgivare med utvecklande arbetsuppgifter, och det är målsättningen i vårt interna HR- arbete.

   Vårt hållbara arbete inom sociala frågor innebär bland annat att vi aktivt jobbar:

   • För en inkluderande, jämlik och tolerant arbetsplats
   • För en säker och trygg arbetsmiljö
   • För att motverka diskriminering och kränkande företeelser på våra arbetsplatser
   • Med etiska riktlinjer
   • Med att hitta seriösa leverantörer och kunder som vi kan skapa långsiktiga relationer med

   Läs vår arbetsmiljöpolicy nedan.

   Ekonomi

   En förutsättning för att vi ska kunna nå de Globala målen är att vi driver våra bolag på ett affärsmässigt sätt. Att vi alla jobbar rätt och säkert. Med ordning och reda samt ett strukturerat arbetssätt kommer lönsamheten. Men allt hänger ihop, vi kan inte ha ekonomisk tillväxt utan att samtidigt värna om social och miljömässig hållbarhet.

   Vårt hållbara arbete inom ekonomi innebär bland annat att vi aktivt jobbar:

   • För riskeliminering vid kalkylering av ett nytt projekt
   • För ekonomisk kontroll och styrning av projekten
   • För god likviditet
   • För att undvika och minimera riskerna att utsättas för brott
   Visselblåsning

   Vi strävar efter att driva EA Gruppen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller EA Gruppens policys har vi inrättat en visselblåsartjänst. Genom detta kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

   Så lämnar du din anmälan

   Du kan lämna din anmälan via adressen där du måste ha företagskoden: KMT621 för att kunna logga in på Visselblåsningstjänsten.