Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   Vi vill vara en del i utvecklingen av ett hållbart samhälle

   Vårt arbete med hållbarhet

   Vi inom EA Gruppen vill aktivt vara med och bidra till en sund byggbransch och vara en del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Ett hållbart arbete handlar inte bara om att värna om vår miljö utan om ett långsiktigt synsätt och agerande i alla våra åtaganden med fokus på miljö, människa och ekonomi.  Våra mer än 150 år i branschen visar att långsiktighet är ett framgångsrikt förhållningssätt.

   Vad menar vi?
   I enlighet med FN definierar vi hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

   Minimal klimatpåverkan
   För att minimera miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling ska vi arbeta aktivt för att effektivisera verksamheten med målsättningen att miljöpåverkan successivt blir minimal. 

   Kartläggning av utsläpp
   Under 2021 har vi börjat kartlägga vår klimatpåverkan. EA ­Gruppen kommer att använda 2020 års beräknade helårs­värden av klimat­gasutsläpp som basvärden vid det fortsatta arbetet med att ­fastställa mål för en minskad klimatpåverkan. 

   Mål för klimatreduktion
   Efter kartläggning av nuvarande klimatpåverkan ska vår styrelse årligen fastställa klimat­reduktionsmål som följs upp av koncernledningen. Vår miljöpolicy visar vilka fokus­områden som prioriteras. 

   Hållbara inköp
   Vi beaktar alltid miljöaspekter vid inköp av material och tjänster. Till vår hjälp har vi en inköpspolicy med riktlinjer. Under 2021 förstärkte vi organisationen med en inköpsansvarig för att ytter­ligare kunna förbättra inköpsprocessen.

   Grön betong
   Vi ska i samråd med våra kunder erbjuda klimat­smarta lösningar, till exempel ”grön betong” som under sin livscykel genererar mindre koldioxidutsläpp än standardbetong. 

   Offensiv utbildning
   För att vi ska kunna lyfta oss och bli bättre utbildar vi medarbetare som direkt påverkar miljöarbetet och ger dem relevant ­miljö­kompetens. Utbildnings­insatsen dokumenteras i vår kompetensmatris vilken redovisas årligen för vår koncernledning.

    


   Social hållbarhet
   Som företag behöver vi agera ansvarsfullt både gentemot våra anställda och i det samhälle vi verkar i.

   Externt kan det handla om att se till att välja leverantörer som också vill vara med och skapa en sund byggbransch. Vi söker gärna samarbetspartners som vi kan skapa långsiktiga relationer med.

   Internt jobbar vi med att skapa en bra arbetsmiljö där vi arbetar säkert. Vi strävar efter mångfald, vilket handlar om allt från kön och ålder till etnisk bakgrund. Vi är övertygade om att det skapar en mer dynamisk och utvecklande arbetsplats. Ett av våra ledord är Attraktiv arbetsgivare med utvecklande arbetsuppgifter, och det är målsättningen i vårt interna
   HR-arbete.

   Hållbarhetsarbetet inom sociala frågor innebär bland annat att vi aktivt jobbar:

   • För en inkluderande, jämlik och tolerant arbetsplats. För en säker och trygg arbetsmiljö.
   • För att motverka diskriminering och kränkande företeelser på våra arbetsplatser.
   • Med etiska riktlinjer.
   • Med att hitta seriösa leverantörer och kunder som vi kan skapa långsiktiga
    relationer med.

   Ekonomi
   En förutsättning för att vi ska kunna nå de Globala målen är att vi driver våra bolag på ett affärsmässigt sätt. Att vi alla jobbar rätt och säkert. Med ordning och reda samt ett strukturerat arbetssätt kommer lönsamheten. Allt hänger ihop, vi kan inte ha ekonomisk tillväxt utan att samtidigt värna om social och miljömässig hållbarhet.

   Hållbarhetsarbetet inom ekonomi innebär bland annat att vi aktivt jobbar:

   • För riskeliminering vid kalkylering av ett nytt projekt.
   • För ekonomisk kontroll och styrning av projekten.
   • För god likviditet.
   • För att undvika och minimera riskerna att utsättas för brott.

    

   Visselblåsning

   Vi strävar efter att driva EA Gruppen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller EA Gruppens policys har vi inrättat en visselblåsartjänst. Genom detta kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

   Så lämnar du din anmälan
   Du kan lämna din anmälan via adressen där du måste ha företagskoden: KMT621 för att kunna logga in på Visselblåsningstjänsten.