Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   Foto: Christian Gustavsson

   Om oss

   Eric Andersson Gruppen – Starkare tillsammans

   Eric Andersson Gruppen AB är ett välrenommerat familjeföretag i tredje generationen och moderbolag för koncernen.

   I EA Gruppen finns ett antal entreprenadföretag med kärnverksamhet inom mark- och anläggning, järnväg och spåranläggningar samt bergarbete. I gruppen finns även ett fastighetsbolag som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter. Moderbolaget tillhandahåller bland annat utveckling och service. Ett bolag i EA Gruppen har det bästa från två världar:

   Det mindre företagets flexibilitet och personliga engagemang
   Det stora företagets resurser och professionella arbetssätt i alla led

   Vår affärsidé är att investera med rimligt risktagande i lönsamma företag som utvecklas och expanderar med egna medel. Ägarperspektivet är tydligt:

   • Fortsatt långsiktigt familjeägande
   • Stabilitet, finansiell styrka och expansion
   • Kvalité och gott anseende

   Foto: Christian Gustavsson

   Koncernidén bygger på att vi är en sammanhållen koncern med kärnverksamheter främst i Mälardalen. Där vill vi verka och bidra till en sund byggbransch samt vara en del i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

   Gemensamma synsätt och åtaganden för ägare, moderbolag och dotterbolag är att vara:

   • Lönsamma i nivå med de bästa i branschen.
   • Efterfrågade och erkända för att leverera rätt kundnytta.
   • Attraktiv arbetsgivare med utvecklande arbetsuppgifter.
   • Kända för kompetens, kreativitet, innovation och effektivitet.

   Foto: Margareta Bloom Sandebäck

   Moderbolaget – Eric Andersson Gruppen AB – fungerar dels som holdingbolag, dels som servicebolag åt ägarna respektive åt dotterbolagen i koncernen. Moderbolaget har som affärsidé att äga, förvalta och utveckla EA Gruppen.

   Holdingansvaret gäller ägande, kapitalförsörjning, riktlinjer, kontroll och redovisning samt koncernutveckling. Moderbolaget har representation i samtliga bolagsstyrelser inom koncernen. Service till ägarna handlar i allt väsentligt om rapportering kring förvaltning och utveckling av finansiellt kapital, förtroendekapital, humankapital och strukturkapital. Moderbolaget ger även underlag och råd till ägarna om utveckling, tillväxt och expansion.

   Moderbolagets service till dotterbolagen sker genom koncerngemensamma funktioner för bland annat ekonomi, finans, information och kommunikation, HR samt koncerngemensamma system och åtgärder som tillvaratar koncernsynergier. Inom moderbolaget organiseras även åtgärder för utveckling, tillväxt och expansion.

   Om oss
   • Grundades på 1940-talet.
   • Cirka 254 medarbetare i koncernen varav 13 personer i moderbolaget.
   • Nettoomsättning för koncernen 2020: 977 125 tkr.
   Vi erbjuder

   Mark- och Anläggning

   I begreppet inryms i princip all form av mark- och anläggningsarbete, betong-, lednings-, finplanering-, schakt-, pålning samt grundläggningsarbeten i Mälardalen.

   Bergarbete

   Vi utför alla typer av underjordsarbeten, inte de största volymentreprenaderna utan gärna tekniskt komplicerad sprängning, spräckning, sågning, förstärkning mm i känslig miljö.

   Spår- och järnväg

   Byggnation och underhåll av järnväg och spåranläggningar i Mälardalen. Både separata spårarbeten som BEST (Bana, El, Signal och Tele) projekt i olika former av entreprenader.

   Fastigheter

   Vi äger och förvaltar ett 15-tal kommersiella fastigheter inom Stor Stockholms regionen.